prawa Zwierz±t, prawa Ludzi
WolfPunk - wróć na stronę główn±

Tu możesz ¶ci±gn±ć rozporz±dzenie
w spakowanym zipem pliku txt [5,01 KB]
Rozporz±dzenie ministra ochrony ¶rodowiska, zasobów naturalnych i le¶nictwa w sprawie ochrony gatunkowej ro¶lin - ro¶liny chronione

Dz.U.95.41.214 - tekst pierwotny
Dz.U.95.41.214
ROZPORZˇDZENIE
MINISTRA OCHRONY ¦RODOWISKA, ZASOBóW NATURALNYCH I LE¦NICTWA

z dnia 6 kwietnia 1995 r.

w sprawie ochrony gatunkowej ro¶lin.

[Dz. U. z dnia 18 kwietnia 1995 r.]

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 16 paĽdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i z 1994 r. Nr 89, poz. 415) zarz±dza się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za podlegaj±ce ochronie ¶cisłej następuj±ce dziko wysępuj±ce gatunki ro¶lin:

1) cis pospolity (Taxus baccata) ,
2) limba (Pinus cembra) ,
3) brzoza ojcowska (Betula oycoviensis) ,
4) jarz±b szwedzki (Sorbus intermedia) i jarz±b brekinia (Sorbus torminalis) ,

krzewy i krzewinki:

5) kosodrzewina (Pinus mughus = Pinus mugo) ,
6) sosna błotna (Pinus uliginosa = Pinus mugo subspecies rotundata) ,
7) brzoza niska (Betula humilis) i brzoza karłowata (Betula nana) ,
8) woskownica europejska (Myrica gale) ,
9) wierzba borówkolistna (Salix myrtilloides) i wierzba lapońska (Salix Lapponum = Salix lapponum) ,
10) malina moroszka (Rubus chamaemorus) ,
11) wi¶nia karłowata (Cerasus fruticosa = Prunus fruticosa) ,
12) szczodrzeniec zmienny (Cytisus albus = Chamaecytisus albus) ,
13) wawrzynek wilcze łyko (Daphne mezereum) i wawrzynek główkowy (Daphne cneorum),
14) rokitnik zwyczajny (Hippopha‰ rhamnoides = Hippophae rhamnoides) ,
15) kłokoczka południowa (Staphylea pinnata) ,
16) bluszcz pospolity (Hedera helix) ,
17) różanecznik żółty (Rhododendron flavum = Rhododendron luteum) ,
18) chamedafne północna (Chamaedaphne calyculata) ,
19) wrzosiec bagienny (Erica tetralix) ,
20) barwinek pospolity (Vinca minor) ,
21) wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum) ,
22) zimoziół północny (Linnaea borealis) ,

ro¶liny zielne:

23) długosz królewski (Osmunda regalis) ,
24) pióropusznik strusi (Matteucia struthiopteris) ,
25) podrzeń żebrowiec (Blechnum spicant) ,
26) języcznik zwyczajny (Phyllitis scolopendrium) ,
27) salwinia pływająca (Salvinia natans) ,
28) skrzyp olbrzymi (Equisetum maximum = Equisetum telmateia) ,
29) widłakowate (Lycopodiaceae) - wszystkie gatunki,
30) poryblin jeziorny (Iso‰tes lacustris = Isoetes lacustris) i poryblin kolczasty (Iso‰tes setacea = Isoetes echinospora) ,
31) goĽdziki (Dianthus) - wszystkie gatunki, z wyjątkiem goĽdzika kartuzka (Dianthus carthusianorum) i goĽdzika kropkowanego (Dianthus deltoides) ,
32) łyszczec wiechowaty (Gypsophila paniculata) ,
33) lepnica litewska (Silene lithuanica) ,
34) pełnik europejski (Trollius europaeus) ,
35) pluskwica europejska (Cimicifuga europaea) ,
36) orlik pospolity (Aquilegia vulgaris) ,
37) tojady (Aconitum) - wszystkie gatunki,
38) powojnik prosty (Clematis recta) ,
39) sasanki (Pulsatilla) - wszystkie gatunki,
40) zawilec narcyzowy (Anemone narcissiflora) i zawilec wielkokwiatowy (Anemone sylvestris = Anemone silvestris) ,
41) miłek wiosenny (Adonis vernalis) ,
42) grzybienie białe (Nymphaea alba) i grzybienie północne (Nyhphaea candida) ,
43) grążel żółty (Nuphar luteum = Nuphar lutea) i grążel drobny (Nuphar pumilum = Nuphar pumila) ,
44) warzucha polska (Cochlearia polonica) ,
45) rosiczki (Drosera) - wszystkie gatunki,
46) rojniki (Sempervivum i Jovibarba) - wszystkie gatunki,
47) parzydło le¶ne (Aruncus silvester = Aruncus dioicus) ,
48) ostrołódka kosmata (Oxytropis pilosa) ,
49) groszek wschodniokarpacki (Lathyrus laevigatus) i groszek szerokolistny (Lathyrus latifolius) ,
50) kotewka - orzech wodny (Trapa natans) ,
51) len złocisty (Linum flavum) i len włochaty (Linum hirsutum) ,
52) dyptam jesionolistny (Dictamnus albus) ,
53) mikołajek nadmorski (Eryngium maritimum) ,
54) arcydzięgiel litwor (Archangelica officinalis = Angelica archangelica) ,
55) mlecznik nadmorski (Glaux maritima) ,
56) pierwiosnka omączona (Primula farinosa) ,
57) pomocnik baldaszkowy (Chimaphila umbellata) ,
58) wielosił błękitny (Polemonium coeruleum = Polemonium caeruleum) ,
59) żmijowiec czerwony (Echium rubrum = Echium russicum) ,
60) pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna = Atropa belladonna) ,
61) lulecznica kraińska (Scopolia carniolica) ,
62) naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora) i naparstnica purpurowa (Digitalis purpurea) ,
63) gnidosz królewski (Pedicularis sceptrum-Carolinum = Pedicularis sceptrum carolinum) i gnidosz rozesłany (Pedicularis silvatica = Pedicularis sylvatica) ,
64) goryczki (Gentiana i Gentianella) - wszystkie gatunki, z wyjątkiem goryczki troje¶ciowej (Gentiana asclepiadea) ,
65) niebielistka trwała (Sweertia perennis) ,
66) grzybieńczyk wodny (Limnanthemum nymphoides = Nymphoides peltata) ,
67) zerwa kulista (Phyteuma orbiculare) ,
68) lobelia jeziorna (Lobelia Dortmanna = Lobelia dortmanna) ,
69) ożota zwyczajna (Linosyris vulgaris = Aster linosyris) ,
70) szarotka alpejska (Leontopodium alpinum) ,
71) arnika górska (Arnica montana) ,
72) omieg górski (Doronicum austriacum) ,
73) dziewięćsił popłocholistny (Carlina onopordifolia) , i dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis) ,
74) ostrożeń pannoński (Cirsium pannonicum) ,
75) wężymord stepowy (Scorzonera purpurea) ,
76) kosatka kielichowa (Tofieldia calyculata) ,
77) ciemiężyca (Veratrum) - wszystkie gatunki,
78) zimowit jesienny (Colchicum autumnale) ,
79) pajęcznica liliowata (Anthericum liliago) ,
80) lilia złotogłów (Lilium martagon) ,
81) szachownica kostkowata (Fritillaria meleagris) ,
82) ¶niedek cienkolistny (Ornithogalum Gussonei = Ornithogalum gussonei) i ¶niedek baldaszkowaty (Ornithogalum umbellatum) ,
83) szafirek miękkolistny (Muscari comosum) i szafirek drobnokwiatowy (Muscari botryoides) ,
84) ¶nieżyca wiosenna (Leucoium wernum) ,
85) ¶nieżyczka przebi¶nieg (Galanthus nivalis) ,
86) mieczyk błotny (Gladiolus paluster = Gladiolus palustris) i mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus) ,
87) szafran spiski (Crocus scepusiensis = Crocus vernus subspecies vernus)
88) kosaćce (Iris) - wszystkie gatunki, z wyjątkiem kosaćca żółtego (Iris pseudoacorus = Iris pseudacorus) ,
89) turówka wonna (Hierochloe odorata = Hierochlo‰ odorata) ,
90) ostnice (Stipa) - wszystkie gatunki,
91) storczykowate (Orchidaceae) - wszystkie gatunki,

grzyby:

92) smardzowate (Morchellaceae) - wszystkie gatunki,
93) szmaciak (Sparassis) - wszystkie gatunki,
94) soplówka (Hericium) - wszystkie gatunki,
95) modrzewnik lekarski (Laricifomes officinalis) ,
96) flagowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) ,
97) żagiew okółkowa (Polyporus umbellatus) ,
98) żagwica listkowata (Grifola frondosa) ,
99) szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces floccopus) ,
100) podgrzybek pasożytniczy (Xerocomus parasiticus) ,
101) purchawica olbrzymia (Langermannia gigantea = Calvatia gigantea) ,
102) sromotnikowate (Phallaceae) - wszystkie gatunki,

porosty:

103) brodaczkowate (Usneaceae) - wszystkie gatunki,
104) granicznikowate (Stictaceae) - wszystkie gatunki,
105) pawężnicowate (Peltigeraceae) - wszystkie gatunki, z wyjątkiem pawężnicy rudawej (Peltigera rufescens) i pawężnicy drobnej (Peltigera spuria) ,
106) tarczownicowate (Parmeliaceae sensu lato) - wszystkie gatunki, z wyjątkiem pustułki pęcherzykowatej (Hypogymnia physodes) , tarczownicy bruzdkowanej (Parmelia sulcata) i płucnicy islandzkiej (Cetraria islandica) ,
107) obrostnica (Anaptychia) - wszystkie gatunki,
108) błyskotka (Fulgensia) - wszystkie gatunki,
109) czasznik modrozielony (Icmadophila ericetorum) ,
110) chru¶cik (Stereocaulon) - wszystkie gatunki,
111) chrobotek (Cladina) - wszystkie gatunki.


§ 2. 1. W odniesieniu do dziko występujących ro¶lin podlegających ochronie ¶cisłej, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3, zabrania się:

1) umy¶lnego niszczenia, zrywania, ¶cinania w cało¶ci lub czę¶ci oraz pozyskiwania i wyrywania z naturalnych stanowisk,
2) zbywania, nabywania, przenoszenia oraz wywożenia za granicę w cało¶ci lub czę¶ci w stanie ¶wieżym lub przetworzonym.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczą wykonywanych czynno¶ci związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki człowieka, a szczególnie: rolnej, le¶nej i rybackiej.

3. Dopuszczalne jest ¶cinanie kłosów zarodnikowych ro¶lin widłakowatych.


§ 3. 1. Jeżeli zmiany ¶rodowiska wywołane działalno¶cią człowieka spowodują zagrożenie ro¶lin podlegających ochronie ¶cisłej, wojewoda jest obowiązany, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej komisji ochrony przyrody, podjąć stosowne działania w celu zapewnienia trwałego zachowania danego gatunku i jego stanowisk bądĽ zapobieżenia lub ograniczenia szkód.

2. Podejmowanie działań, o których mowa w ust. 1, może w szczególno¶ci dotyczyć:

1) utrzymywania tradycyjnych form użytkowania obszaru, na którym występuje zagrożony gatunek ro¶lin,
2) kształtowania biotopu dla ochrony zagrożonego gatunku ro¶lin,
3) zabiegów związanych z reprodukcją ro¶lin.


§ 4. Uznaje się za podlegające ochronie czę¶ciowej następujące dziko występujące gatunki ro¶lin leczniczych i przemysłowych:

1) płucnica islandzka (Cetraria islandica)

krzewy i krzewinki:

2) porzeczka czarna (Ribes nigrum) ,
3) wilżyna ciernista (Ononis spinoza) ,
4) kruszyna pospolita (Frangula alnus) ,
5) bagno zwyczajne (Ledum palustre) ,
6) mącznica lekarska (Arctostaphylos uva-ursi) ,
7) kalina koralowa (Viburnum opulus) ,

ro¶liny zielne:

8) paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare) ,
9) kopytnik pospolity (Asarum europaeum) ,
10) pierwiosnka wyniosła (Primula elatior) i pierwiosnka lekarska (Primula officinalis = Primula veris) ,
11) marzanna wonna (Asperula odorata = Galium odoratum) ,
12) centuria pospolita (Centaurium umbellatum = Centaurium erythraea subspecies erythraea) ,
13) goryczka troje¶ciowa (Gentiana asclepiadea) ,
14) kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium) ,
15) konwalia majowa (Convallaria maialis = Convalaria majalis) ,
16) turzyca piaskowa (Carex arenaria) ,
17) turówka le¶na (Hierochlo‰ australis) ,

grzyby:

18) wszystkie gatunki, z wyjątkiem okre¶lonych w § 1 pkt 92-102.


§ 5. 1. Pozyskiwanie ro¶lin dziko występujących lub ich czę¶ci objętych ochroną czę¶ciową może odbywać się tylko na obszarach i w ilo¶ciach uzgodnionych przez zainteresowane zbiorem podmioty gospodarcze z Ministrem Ochrony ¦rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le¶nictwa.

2. Podmioty gospodarcze, które uzyskały zgodę na pozyskiwanie i obrót ro¶linami lub ich czę¶ciami, mogą dokonywać tych czynno¶ci wyłącznie przez osoby imiennie przez nie upoważnione.


§ 6. 1. Ograniczeń, o których mowa w § 5, nie stosuje się do:

1) zbioru grzybów w celach konsumpcyjnych,
2) usuwania grzybów niszczących materiały, budynki lub uniemożliwiających prowadzenie racjonalnej gospodarki,
3) zwalczania grzybów zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka.

2. Przy zbiorze grzybów zabrania się rozgrzebywania ¶ciółki le¶nej.


§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Le¶nictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 kwietnia 1983 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony ro¶lin (Dz. U. Nr 27, poz. 134) .


§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Tu możesz ¶ci±gn±ć rozporz±dzenie
w spakowanym zipem pliku txt [5,01 KB]
Rozporz±dzenie ministra ochrony ¶rodowiska, zasobów naturalnych i le¶nictwa w sprawie ochrony gatunkowej ro¶lin - ro¶liny chronione

prawa Zwierz±t, prawa Ludzi
WolfPunk - wróć na stronę główn±