biblioteka praw Zwierząt i Ludzi - wróć na stronę główną

Tu możesz ściągnąć rozporządzenie
w spakowanym zipem pliku txt [1,54 KB]
bezdomne zwierzęta wg prawa: rozporządzenie o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt

(Dz.U. nr 116 poz. 753)

Na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. nr 111 poz. 724 i z 1998 r. nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1

Rozporządzenie reguluje zasady i warunki wyłapywania zwierząt domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało, zwanych dalej "zwierzętami bezdomnymi".

§ 2

Wyłapywanie zwierząt bezdomnych ma charakter stały lub okresowy, w zależności od treści uchwały, podjętej przez radę gminy, o której mowa w art. 11 ust.3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. nr 111 poz. 724 i z 1998 r. nr 106, poz. 668), zwanej dalej "ustawą".

§ 3

Organ gminy podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt bezdomnych:

1) termin ich wyłapywania,

2) granice terenu, na którym będą wyłapywane,

3) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu,

4) podmiot wykonujący wyłapywanie.

§ 4

Działania w zakresie wyłapywania zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów, obejmują:

1) przeprowadzenie wyłapywania przez podmiot, z którym została zawarta umowa w § 5,

2) przewiezienie i umieszczenie zwierząt w schronisku.

§ 5

1. Organ gminy może zawrzeć umowę na przeprowadzenie wyłapywania zwierząt bezdomnych z podmiotem prowadzącym schronisko lub przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z 23 grudnia o działalności gospodarczej (Dz.U. nr 41, poz.324, z 1990 r. nr 26, poz.149, nr 34, poz 198 i nr 86, poz. 504, z 1991 r. nr 31, poz. 128, nr 41, poz. 179, nr 73, poz. 321, nr 105, poz. 452, nr 106, poz. 457 i nr 107, poz. 460, z 1993 r. nr 28, 127, nr 47, poz. 212 i nr 134, poz. 646, z 1994 r. nr 27, poz. 96 i nr 127, poz. 627, z 1995 r. nr 60, poz. 310, nr 85, poz. 426, nr 90, poz. 446, nr 141, poz. 700 i nr 147, poz. 713, z 1996 r. nr 41, poz. 177 i nr 45, poz. 199 oraz z 1997 r. nr 9, poz. 44, nr 23, poz. 117, nr 43, poz. 272, nr 54, poz. 348, nr 60, poz. 369, nr 75, poz. 471, nr 88, poz. 554, nr 96, poz. 591, nr 98, poz. 602, nr 106, poz. 677, nr 113, poz. 733, nr 114, poz. 740, nr 121, poz. 769 i 770, nr 124, poz. 783, nr 133, poz. 884 i nr 157, poz. 1026).

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

1) wskazanie urządzeń i środków, przy których pomocy zwierzęta będą wyłapywane,

2) określenie środków do przewozu zwierząt,

3) zapewnienie, w razie potrzeby, pomocy lekarsko-weterynaryjnej,

4) wskazanie miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przywiezieniem do schroniska.

§ 6

Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu powinny zostać niezwłocznie przewiezione do schroniska lub miejsca, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4

§ 7

Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.

§ 8

Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

§ 9

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Tu możesz ściągnąć rozporządzenie
w spakowanym zipem pliku txt [1,54 KB]
bezdomne zwierzęta wg prawa: rozporządzenie o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt

biblioteka praw Zwierząt i Ludzi - wróć na stronę główną