alternatywny punkt informacyjny WATAHA

prawa człowieka? prawa ludzi!
sieciowa biblioteka alternatywna - wróć na stronę główną

Tu możesz ściągnąć tekst konwencji
w spakowanym zipem pliku txt [3,12 KB]
Konwencja o zwlaczaniu handlu kobietami i dziećmi. Prawo międzynarodowe a niewolnictwo i handel żywym towarem

Dz.U.25.125.893 - tekst
Dz.U.25.125.893
1950-12-21zm.:Dz.U.51.59.405

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA
o zwalczaniu handlu
kobietami i dziećmi,

podpisana w Genewie dnia 30 września 1921 roku.

[Dz. U. z dnia 22 grudnia 1925 r.]

(Ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 13 lutego 1924 r. - Dz. U. R. P. Nr 20 poz. 211).

W IMIENIU,
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
MY,
STANISŁAW WOJCIECHOWSKI,
PREZYDENT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tem wiedzieć należy, wiadomem czynimy:

W dniu trzydziestym września tysiąc dziewięćset dwudziestego pierwszego roku podpisana została w Genewie Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi o następującem brzmieniu dosłownem:

Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi.

Otwarta do podpisu w Genewie od d. 30 września 1921 do dn. 31 marca 1922 r.

Albanja, Niemcy, Austrja, Belgja, Brazylja, Imperjum Brytyjskie (wraz z Kanadą, Commonwealth Australji, Związkiem Południowo-Afrykańskim, Nową-Zelandją i Indjami), Chili, Chiny, Kolumbja, Costarica, Kuba, Estonja, Grecja, Węgry, Włochy, Japonja, Łotwa, Litwa, Norwegja, Persja, Polska (z Gdańskiem), Portugalja, Rumunja, Siam, Szwecja, Szwajcarja i Czechosłowacja.

Pragnąc zapewnić w sposób bardziej kompletny zwalczanie handlu kobietami i dziećmi, wymienionego we wstępie do Porozumienia z dnia 18 maja 1904 r., i do Konwencji, z dnia 4 maja 1910 r., pod nazwą "Handel białemi".

Po zaznajomieniu się z zaleceniami umieszczonemi w Akcie końcowym Międzynarodowej Konwencji, która zgromadziła się w Genewie na wezwanie Rady Ligi Narodów w czasie od 30 czerwca do 5 lipca 1904 r. i

Postanowiwszy zawrzeć Konwencję dodatkową do Porozumienia i Konwencyj wyżej wymienionych,

Wyznaczyły w tym celu jako swych pełnomocników: (pominięto),

którzy po wymianie swych pełnomocnictw, uznanych za dobre i należyte co do formy, zgodzili się na następujące postanowienia:

Art. 1.
Wysokie Układające się Strony, o ile nie są jeszcze członkami Porozumienia z dnia 18 maja 1904 r. i Konwencji z dn. 4 maja 1910 r., zgadzają się przesłać w najkrótszym terminie i w formie przewidzianej przez wyżej wymienione Porozumienie i Konwencję ratyfikacje powyższych aktów lub zgłosić przystąpienie do nich.

Art. 2.
Wysokie układające się Strony zgadzają powziąć wszelkie środki w celu ścigania i karania osobników, zajmujących się handlem dziećmi obu płci, rozumiejąc przekroczenie to w znaczeniu art. 1-go Konwencji z dn. 4 maja 1910 r.

Art. 3.
Wysokie układające się Strony zgadzają się powziąć środki niezbędne w celu karania usiłowań przekroczenia oraz, w granicach prawnych, czynów przgotowawczych do przekroczeń, przewidzianych w artykułach 1 i 2 Konwencji z dn. 4 maja 1910 r.

Art. 4.
Wysokie układające się Strony zgadzają się, w razie gdyby nie było między niemi Konwencji co do wydawania przestępców, powziąć wszelkie w ich mocy będące środki w celu wydawania sobie osobników podejrzanych o przekroczenia, wskazane w artykułach 1 i 2 Konwencji z dn. 4 maja 1910 r. lub skazanych za takie przekroczenia.

Art. 5.
W paragrafie B. protokółu końcowego Konwencji z r.1910 słowa "dwadzieścia lat skończonych" zastępuje się przez słowa "dwadzieścia jeden lat skończonych".

Art. 6.
Wysokie układające się Strony zgadzają się w razie, gdyby dotąd jeszcze nie powzięły zarządzeń ustawodawczych lub administracyjnych, dotyczących pozwolenia na utrzymywanie ajencyj i biur pośrednictwa pracy i nadzoru nad nimi, wydać przepisy w tym przedmiocie w celu zapewnienia ochrony kobiet i dzieci, poszukujących pracy w innych krajach.

Art. 7.
Wysokie układające się Strony zgadzają się, o ile dotyczy to ich urzędów imigracyjnych i emigracyjnych, powziąć zarządzenia administracyjne i ustawodawcze, celem zwalczania handlu kobietami i dziećmi.

Zgadzają się mianowicie wydać przepisy niezbędne dla ochrony kobiet i dzieci, podróżujących na okrętach, przewożących emigrantów, nie tylko przy odjeździe i przyjeździe, ale również podczas podróży, oraz zarządzenia w celu ogłaszania na stacjach kolejowych i w postaci ostrzeżeń dla kobiet i dzieci przed niebezpieczeństwem handlu ze wskazaniem miejsc, gdzie mogą otrzymać mieszkanie, pomoc i opiekę.

Art. 8.
Konwencja niniejsza, której teksty francuski i angielski uznaje się za autentyczne nosić będzie datę dzisiejszą i może być podpisywana do dn. 31 marca 1922 r.

Art. 9. (1)
Konwencja niniejsza podlega ratyfikacji, przy czym od 1 stycznia 1948 r. akty ratyfikacyjne winny być przesłane do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, który zawiadomi o ich złożeniu Członków Organizacji Narodów Zjednoczonych i Państwa nie będące Członkami, którym Sekretarz Generalny podał do wiadomości odpis Konwencji. Akty ratyfikacyjne będą złożone w archiwum Sekretariatu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Zgodnie z postanowieniami arrtykułu 18 Paktu Ligi Narodów, Sekretarz Generalny zarejestruje niniejszą Konwencję z chwilą dokonania złożenia pierwszego dokumentu ratyfikacyjnego.

Art. 10. (2)
Członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych mogą przystąpić do niniejszej Konwencji. To samo odnosi się do Państw, które nie są członkami, a którym Rada Gospodarcza i Społeczna Organizacji Narodów Zjednoczonych zdecyduje oficjalnie podać do wiadomości niniejszą Konwencję.

Przystąpienie będzie notyfikowane Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, który da znać o tym wszystkim Członkom Organizacji Narodów Zjednoczonych jak również Państwom, które nie są członkami, a którym Sekretarz Generalny podał do wiadomości odpis Konwencji.

Art. 11.
Konwencja niniejsza uzyska moc obowiązującą dla każdej Strony od dnia złożenia jej dokumentu ratyfikacyjnego lub aktu przystąpienia.

Art. 12. (3)
Każde Państwo, które jest Stroną niniejszej Konwencji, może ją wypowiedzieć z tym, że o zamiarze wystąpienia zawiadomi na 12 miesięcy z góry.

Wypowiedzenie powinno nastąpić w drodze pisemnego zawiadomienia, które należy przesłać do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Odpisy takiego zawiadomienia winny być z kolei przesłane przez Sekretarza wszystkim członkom Organizacji Narodów Zjednoczonych i Państwom, które nie są członkami, a którym Sekretarz podał do wiadomości odpis Konwencji. Wypowiedzenie to wejdzie w życie po upływie roku od daty, w której zostało podane do wiadomości Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, i działa tylko w odniesieniu do Państwa, które o tym zawiadomiło.

Art. 13. (4)
Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych będzie prowadził specjalny wykaz Stron, które niniejszą Konwencję podpisały, ratyfikowały, przystąpiły do niej lub ją wypowiedziały.

Wykaz ten winien być dostępny w każdym czasie każdemu członkowi Organizacji Narodów Zjednoczonych jak również każdemu Państwu, które nie jest członkiem, a któremu Sekretarz Generalny podał do wiadomości odpis Konwencji. Wykaz powinien być publikowany możliwie najczęściej odpowiednio do zaleceń Rady Gospodarczej i Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Art. 14. (5)
(skreślony).


Zaznajomiwszy się z powyższą Konwencją, uznaliśmy ją i uznajemy w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wolnego Miasta Gdańska za słuszną zarówno w całości jak i każde z zawartych w niej postanowień, oświadczamy, że jest przyjęta, ratyfikowana i zatwierdzona i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

W Warszawie, dnia 28 sierpnia 1924 roku.

Tu możesz ściągnąć tekst konwencji
w spakowanym zipem pliku txt [3,12 KB]
Konwencja o zwlaczaniu handlu kobietami i dziećmi. Prawo międzynarodowe a niewolnictwo i handel żywym towarem
alternatywny punkt informacyjny WATAHA

prawa człowieka? prawa ludzi!
sieciowa biblioteka alternatywna - wróć na stronę główną